Akcje są papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, wyrażającymi majątkowe (np. do dywidendy) oraz niemajątkowe prawa akcjonariusza (np. prawo głosu na WZA). Cena pojedynczej akcji określa ułamkową wartość kapitałów własnych firmy. Jej wartość jest kształtowana przez wiele czynników, z których niektóre znajdują się całkowicie poza wpływem danego przedsiębiorstwa, poniżej wymieniono najważniejsze z nich.

  • Otoczenie makroekonomiczne

Otoczenie makroekonomiczne, czyli sytuacja gospodarcza i geopolityczna na świecie oraz w danym kraju, są jednymi z najważniejszych czynników kształtujących ceny na giełdach. Inwestorzy przed zakupem danych akcji oceniają ryzyko związane z inwestycją na danym rynku oraz jego perspektywy rozwoju.

  • Sektor

Sytuacja sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, oraz prognozy co do jego przyszłości, są kolejnym elementem wpływającym na cenę akcji danego przedsiębiorstwa. Inwestorzy oceniają atrakcyjność danej branży przez pryzmat siły przetargowej dostawców i nabywców, groźby pojawienia się nowych konkurentów oraz substytutów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów.

  • Spółka

Na cenę akcji wpływa również sytuacja w samym przedsiębiorstwie. Inwestorzy oceniają przede wszystkim zdolność spółki do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, ale także sposób zarządzania przedsiębiorstwem, politykę wobec pozostałych interesariuszy oraz sposób komunikacji zarządu z rynkiem.

  • Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa, określająca zasady podziału zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo, jest kolejnym czynnikiem wewnętrznym, decydującym o cenie akcji. Jasne zasady co do ustalania poziomu dywidendy przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności danej inwestycji w oczach inwestorów.

  • Czynniki behawioralne

Czynniki behawioralne to zbiorcze określenie na grupę czynników kształtujących cenę akcji, które wynikają bezpośrednio z zachowań inwestorów. Wśród nich wymienić można spekulację, zjawisko owczego pędu, bieżące nastroje rynkowe czy sentyment inwestorów do danej branży lub spółki.

  • Czynniki bezpośrednio powiązane z akcjami

Do tych czynników zaliczyć należy przede wszystkim płynność, czyli miara łatwości zbycia danych akcji. Płynność zależy od tego czy oraz na jakim rynku notowane są akcje danej spółki oraz czy występuje na nie popyt. Innym pod branym uwagę inwestorów czynnikiem jest struktura akcjonariatu.

Więcej o wycenach akcji dowiesz się na https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-przedsiebiorstwa-udzialow-lub-akcji/

 

 

5 thoughts on “Co ma wpływ na cenę akcji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *